fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6

Fase 5: Exploitatiefase

Omschrijving

In deze fase wordt het windpark geëxploiteerd. Voor een ontwikkelaar c.q. exploitant is het zaak dat het geïnstalleerde windpark zou goed mogelijk functioneert, met zo min mogelijk storingen en stilstand. Voor de omgeving is het vooral van belang dat het windpark zo min mogelijk overlast veroorzaakt en dat de lasten en de lusten zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.

In deze Handleiding nemen wij aan dat financiële participatie door middel van aandelen of obligaties pas in de exploitatiefase wordt geëffectueerd. In de exploitatiefase kan het windpark worden verkocht of een herfinanciering plaatsvinden. Omdat het windpark is gebouwd en in exploitatie is, heeft het project een ander risicoprofiel.
Aan het einde van de exploitatiefase dient het windpark te worden afgebroken en de omgeving te worden hersteld (o.a. verwijderen fundering, kabels, toegangswegen). Dit wordt over het algemeen al vastgelegd in de grondovereenkomst tussen de ontwikkelaar en grondeigenaar. Aangezien dit geen relatie heeft met participatie laten we dit aspect hier verder buiten beschouwing.

Verantwoordelijke stakeholder is de ontwikkelaar c.q. exploitant.

 

Start en einde contracteringsfase

Start faseEinde fase
Start energieproductie Afbreken windpark
Eindoplevering windpark Vervangen of opknappen windpark

 

Uitdagingen en participatie-instrumenten

De navolgende tabel koppelt de verschillende uitdagingen in deze projectfase aan een plan van aanpak en participatie-instrumenten.

 

 UitdagingenPlan van aanpakParticipatie-instrumenten
1 Minimaliseren van de exploitatieoverlast In deze fase moeten de afspraken die in de eerdere fasen gemaakt zijn omtrent impact op de omgeving (m.b.t. geluid en schaduw) nagekomen worden. Er moet tijd en aandacht zijn voor het optimaal inregelen van het windpark.
2 Behoud van maatschappelijk draagvlak Effectueren van de afspraken rondom het delen van de opbrengst met de omgeving.
3 Compenseren van ruimtelijke impact van het windpark op de omgeving Door het windpark kan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verslechteren. Om deze verslechtering te neutraliseren, kan worden afgesproken dat de windparklocatie financieel bijdraagt aan compenserende ruimtelijke ingrepen.
4 Voorkomen van onnodige stilstand en opbrengstverlies Goede afspraken en onafhankelijke monitoring van geluid, slagschaduw en andere hinder aspecten kunnen helpen bij het precies vaststellen van de grenzen waarbinnen gedraaid mag worden.
5 Voorkomen van gerechtelijke procedures en schadeclaims Ondanks de goede afspraken en onafhankelijke monitoring kan het zijn dat omwonenden klachten blijven houden. Die dienen voorgelegd te kunnen worden aan een onafhankelijke commissie of loket, en serieus en goed afgehandeld te worden.
# ..... ......