fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Een bestemmingsplan wordt op gemeentelijke niveau vastgesteld (door de gemeenteraad); een inpassingsplan op provinciaal niveau (door Provinciale Staten). Het rijksinpassingsplan wordt in deze Handleiding niet besproken. Een inpassingsplan kent dezelfde status, inhoud en opbouw als een bestemmingsplan.
In een bestemmings- of inpassingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor een bepaalde locatie geregeld. Leidend criterium daarbij is ‘een goede ruimtelijke ordening’. Bij de verlening van een omgevingsvergunning (voor bouwen) wordt aan het bestemmings- of inpassingsplan getoetst. Voordat een bestemmings- of inpassingsplan wordt vastgesteld, moet de impact op de omgeving worden onderzocht. Als dit onvoldoende gebeurt, kan dat leiden tot vernietiging van het bestemmings- of inpassingsplan door de rechter, en daarmee tot vertraging van het windproject.
Een bestemmings- of inpassingsplan kan worden ingezet als een participatie-instrument, omdat rekening moet worden gehouden met de (ruimtelijk relevante) belangen van de omgeving. In het voortraject kunnen in samenspraak met de omgeving – via een klankbordgroep/ adviesgroep of ontwerpateliers – de randvoorwaarden voor het plan worden vastgelegd. Via zienswijzen tegen het ontwerpplan kunnen de daarin gemaakte ruimtelijke keuzen worden getoetst en bijgesteld.
Aandachtspunten
  • Er kan een planMER zijn vereist.
  • Zorg voor een goed voortraject, zodat het voorontwerp is gebaseerd op input van de omgeving. Zorg voor een goede communicatie met de omgeving. Als een plan goed is voorbereid zou de formele inspraak (d.w.z. het indienen van zienswijzen) geen nieuwe inzichten moeten opleveren.
  • Voor windparken groter dan 5 MW, maar kleiner dan 100 MW kunnen Provinciale Staten (PS) op grond van art. 9e Elektriciteitswet de bevoegdheid om een inpassingsplan vast te stellen naar zich toe trekken, met uitsluiting van de gemeente. Gedeputeerde Staten (GS) coördineren en maken de besluitvorming op grond van art. 9f Elektriciteitswet bekend met uitsluiting van de gemeente.
Wetgeving Hoofdstuk 3 Wet ruimtelijke ordening.