fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Vaak worden bij de ontwikkeling van windparken alleen de voor- en tegenstanders van windenergie gehoord. Dat zijn meestal minderheden (orde grootte elk 10-20%) en de grote middengroep laat zich nauwelijks horen. Deze middengroep is echter wel de meerderheid van de bevolking en de mening daarvan dient dus ook goed in beeld gebracht te worden om een goede besluitvorming mogelijk te maken. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:
  • Enquête: zorg daarbij voor een aselecte steekproef: de onderzoekers kiezen aselect de respondenten. Heldere en objectieve vraagstelling, niet sturend;
  • Stadspanel: sommige steden hebben permanente panels van bewoners die periodiek bevraagd worden;
  • Referendum: ultiem democratisch instrument om besluitvorming te laten plaatsvinden.
Aandachtspunten
  • Voldoende kennis van het onderwerp bij de omgeving is vereist. Dus eerst goede informatievoorziening, dan de opinie peilen.
  • Het moet gaan om een voldoende grote steekproef zodat de peiling representatief is.
  • Verbind consequenties aan de enquête / het opinieonderzoek.
  • Voorkom beïnvloeding van de opinie van de grote middengroep d.m.v. onjuiste informatie.
  • Voorkom onevenredige deelname aan de peiling: over- of ondervertegenwoordiging voor- of tegenstanders, bepaalde bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld ouderen bij elektronische peilingen).
Wetgeving
Voorbeeld Stadspanel Utrecht (1000 deelnemers) dat om haar mening is gevraagd bij de ontwikkeling van een lokaal windpark.
Referendum windenergie Wageningen (dit referendum is uiteindelijk niet doorgegaan omdat de beoogde locatie niet haalbaar bleek). Zie https://www.wageningen.nl/Wonen_milieu_en_verkeer/Natuur_en_milieu/Klimaat/Duurzame_energie/Windenergie