fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Om klachten goed te kunnen beoordelen is het van belang de effecten van het windpark op de omgeving (zoals geluid, slagschaduw en hinder tijdens de bouw) onafhankelijk in beeld te brengen.
Dit instrument sluit aan bij het instrument ‘Klachtenloket windenergie’. Naast het inrichten van een klachtenloket zullen de hinder, de klachten en vooral ook de afhandeling daarvan gemonitord moeten worden. Ook moet worden gemonitord in hoeverre de ontwikkelaar zich houdt aan afspraken rondom participatie en het delen van de opbrengst van het windpark. Deze monitoring vindt bij voorkeur door een onafhankelijke partij plaats, die de exploitant kan aanspreken op het naleven van (contractuele) afspraken of juridische verplichtingen (zoals een maatwerkvoorschrift).
Aandachtspunten
  • Van te voren moet worden bepaald welke partijen de monitoring uitvoeren en welke maatstaven / normen daarbij leidend zijn.
  • Deelname van de omgeving in een monitoringsorgaan kan het vertrouwen van de omgeving versterken
  • De monitoring staat los van de normstelling in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling voor geluid, slagschaduw en lichtschittering. Indien deze normen worden overtreden heeft de overheid een zelfstandige bevoegdheid (en verplichting) tot handhaving.
  • Voorafgaand aan de monitoring moet worden vastgelegd wat de bevoegdheid en reikwijdte van een monitoringsorgaan is. Bij voorkeur committeert de ontwikkelaar (c.q. de projectexploitant) en het bevoegd gezag zich aan dit orgaan
  • Aangeven moet worden wat de procedures zijn.
  • Vooraf moet duidelijk zijn welke effecten niet zullen worden gemonitord.
Wetgeving  
Voorbeeld