fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Een planMER dient om de ruimtelijke inpassing van het windpark te onderbouwen. In de planMER worden de verschillende locatie-alternatieven voor een windpark onderzocht. Een planMER kan zijn vereist naast een projectMER of een m.e.r.-beoordeling. In de praktijk komt het voor dat één MER wordt opgesteld, dat zowel de planMER als de projectMER omvat.
De vaststelling van een planMER doorloopt een wettelijk voorgeschreven procedure. In een planMER moeten een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor, een overzicht van de relevante plannen en daarmee samenhangende besluiten, beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling, de effecten van het voorgenomen plan, een vergelijking tussen die twee, mitigerende (en compenserende) maatregelen, eventuele leemten in informatie en een samenvatting worden opgenomen.
In het PlanMER kunnen alle milieugevolgen voor de omgeving meegewogen worden, zowel de gevolgen voor de omwonenden (geluid, schaduw, externe veiligheid) als de gevolgen voor de natuur (flora en fauna, landschap, vermindering CO2-emissies). Een planMER wordt opgesteld door het bevoegd gezag. Er is een plicht om een planMER op te stellen als:
 • het plan kaderstellend is voor een projectMER-plichtige of een te verlenen m.e.r.-beoordelingsplichtige vergunning; en/of
 • een passende beoordeling is vereist op grond van de Natuurbeschermingswet.
Een planMER kan fungeren als een participatie-instrument omdat:
 • In het voortraject (via een klankbordgroep, ontwerpateliers of anderszins) de scope van de planMER met de omgeving wordt bepaald (middels een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)). Daarin wordt aangegeven welk milieuaspecten worden onderzocht en op basis van welke criteria en uitgangspunten keuzes worden gemaakt.
 • Na het opstellen van een MER een bijeenkomst kan worden georganiseerd om verantwoording af te leggen over en verslag te doen van het proces en de uitkomsten van het MER. Tijdens het proces kan participatie gewaarborgd worden door een goede communicatie met de omgeving over de voortgang van het proces.
Aandachtspunten
 • Zorg voor een goede begeleiding door een vertegenwoordiging van de omgeving.
 • Kondig de planMER goed aan.
 • Definieer het proces op voorhand helder, transparant en objectief.
 • Besteed vooral veel aandacht aan de NRD: die bepaalt feitelijk het verloop van het onderzoek en het eindresultaat.
 • Houd het objectief en neutraal: laat geen beïnvloeding van de onderzoeksresultaten toe door bepaalde stakeholders.
 • Een planMER is tevens een goed en objectief instrument om de meest geschikte locatie(s) voor een windpark in een gebied te bepalen.
 • Zorg voor voldoende budget en tijd om de planMERprocedure met voldoende detailniveau en kwaliteit te kunnen uitvoeren.
 • Zorg voor een goede communicatie en informatievoorziening over het proces, zie het instrument “Communicatie en informatievoorziening”.
Wetgeving Wettelijk kader: hoofdstuk 7 Wet milieubeheer, artt. 7.2 en 7.2 Wm art. 7.7 e.v. en het Besluit milieueffectrapportage
Voorbeeld Korendijk: Quick Scan voor de identificatie van mogelijke windlocaties en een vrijwillig planMER om tot een objectieve locatiekeuze te komen. Zie http://www.korendijk.nl/windenergie.