Beschrijving Gemeenten en provincies kunnen als gevolg van een planologische maatregel aansprakelijk zijn voor de planschade (zie instrument ‘planschade’). Gemeenten en provincies zullen over het algemeen het planschaderisico doorleggen naar de ontwikkelaar voor wie de planologische maatregel wordt genomen. In deze overeenkomsten kan, naast de aan een omwonende toe te kennen schadevergoeding, een afspraak worden gemaakt over de kosten voor het onderzoek naar planschadeclaims.
Een planschadeovereenkomst kan een participatie-instrument zijn, omdat er een direct verband komt tussen de planologische maatregel, het voordeel dat daarmee aan een ontwikkelaar wordt gegund en de daaruit voortvloeiende schade voor de omgeving. Omdat er een planschadeaanspraak bestaat die een ontwikkelaar moet vergoeden, komt er een dialoog tussen deze partijen tot stand en een prikkel om er in der minne uit te komen.
Aandachtspunten
  • Een aanspraak op planschade is een wettelijk recht. Echter, een betalingsverplichting voor planschade zal het projectrendement verlagen en kan daarom niet op zichzelf worden gezien. Deze betalingsverplichting moet worden gezien in combinatie met andere financiële verplichtingen van een ontwikkelaar.
  • De partijen bij een planschadeovereenkomst zijn de overheid en de ontwikkelaar. De omgeving is hierbij geen partij.
Wetgeving Planschade is geregeld in art 6.1 Wro e.v. Zie ook het instrument planschade. De bevoegdheid (van burgemeester en wethouders) tot het sluiten van een planschadeovereenkomst wordt geregeld in art. 6.4a Wro.