fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6

Fase 2: Vergunningverleningsfase

Omschrijving

De vergunningsverleningsfase is gericht op het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een windpark op de gekozen locatie. Indien het windpark in strijd is met de geldende planologische regeling ter plaatse is hiervoor besluitvorming van de gemeenteraad en/of Provinciale Staten (PS) vereist. De omgevingsvergunningverlening is daarom ook een politiek besluit. Immers, de meerderheid van de gemeenteraad of PS dient achter het windpark te staan. Dat zal in de regel alleen zo zijn als er voldoende maatschappelijk draagvlak voor het windpark bestaat. Een zorgvuldige voorbereiding en toetsing van het plan door de lokale overheden – in hun hoedanigheid van bevoegd gezag – is essentieel.

In deze fase werkt de ontwikkelaar de gekozen windlocatie verder uit. Middels een ProjectMER kunnen verschillende inrichtingsvarianten met elkaar worden vergeleken om zo de beste variant te kunnen bepalen. De ontwikkelaar zal deze variant opnemen in zijn vergunningaanvragen. Naast een ProjectMER kan een passende beoordeling zijn vereist. Dat is het geval indien het windpark beschermde natuurgebieden kan verstoren.

Wij hebben ervoor gekozen om de vergunningverleningsfase te laten eindigen bij de vergunningverlening. De vergunningen hoeven dan nog niet onherroepelijk te zijn. Dat kan gedurende de contracteringsfase gebeuren.

In deze fase kan de financiële participatie door de omgeving worden uitgewerkt. Externe (bank)financiers kunnen zich ook op het standpunt stellen dat financiële participatie door middel van aandelenuitgifte of obligaties pas in de exploitatiefase wenselijk is.

Verantwoordelijke stakeholders zijn de ontwikkelaar en overheden. De primaire verantwoordelijkheid voor het opstellen van het participatieplan ligt bij de ontwikkelaar.

 

Start en einde vergunningverleningsfase

Start faseEinde fase
Klimaat / windbeleidsplan / structuurvisie vastgesteld Vastgesteld bestemmingsplan / inpassingsplan
PlanMER opgesteld Verlening omgevingsvergunning
Locatie windpark bekend Verlening overige vergunningen
Initiatiefnemer bekend  

 

Uitdagingen en participatie-instrumenten

De navolgende tabel koppelt de verschillende uitdagingen in deze projectfase aan een plan van aanpak en participatie-instrumenten.

 

 UitdagingenPlan van aanpakParticipatie-instrumenten
1

Voorkomen te lange vergunningverleningsprocedures, o.a. vanwege het risico op veranderende wetgeving, technologie, overheidsbeleid, politieke wisselingen en het risico op verlies van SDE-subsidie.

Zorg voor een duidelijk, objectief en transparant proces, met duidelijke processtappen, planning, beslismomenten. Betrek de omgeving bij het formuleren en invullen van dat proces waardoor er commitment ontstaat. Leg het proces goed vast en laat het bewaken.
2 Het afbakenen en organiseren van de omgeving die een daadwerkelijke invloed van het windpark zullen ondervinden. Omdat de locatie voor een windpark bekend is, kan de groep omwonenden, bedrijven en organisaties bepaald worden die impact hiervan zullen ondervinden. Soms kan volstaan worden met een afstandscriterium (bijvoorbeeld tot 1500 meter vanaf het windproject), soms is dat (volgens de rechtspraak) te grof. De groep die impact ondervindt dient soms nog georganiseerd te worden.
3 Compenseren van ruimtelijke impact van het windpark op de omgeving Door het windpark kan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verslechteren. Om deze verslechtering te neutraliseren, kan worden afgesproken dat de windparklocatie financieel bijdraagt aan compenserende ruimtelijke ingrepen.
4 Kiezen voor het meest geschikte ontwerp van het windpark. Bij het ontwerpen van een windparkopstelling op de gekozen locatie, moet rekening worden gehouden met harde (milieu) belemmeringen en met de impact op de omgeving. Het aantal windturbines, de grootte en de exacte posities moeten worden bepaald waarbij enerzijds de maximale hindernormen op de omgeving, anderzijds een minimale gewenste elektriciteitsproductie als uitgangspunt gelden. Verschillende opstellingsvarianten worden integraal met elkaar vergeleken. De financiële haalbaarheid moet worden bewaakt.
5 Behouden van maatschappelijk en politiek draagvlak Betrokkenheid en inspraak bij alle procedures (zie punt hierboven) voorziet hier deels in. Verder is een continue goede communicatie met en objectieve informeren van de omgeving van belang.
6 Keuze maken omtrent en vastleggen van financiële participatie Maatschappelijk draagvlak kan ook behouden worden door tijdig de verdeling van de lusten vast te leggen. Daarmee wordt voor de omgeving duidelijkheid geschapen over de financiële consequenties van het windpark in samenhang met de verwachtte impact / hinder. In deze Handleiding nemen wij aan dat financiële participatie door middel van aandelen of obligaties pas in de exploitatiefase wordt geëffectueerd.
7 Bepalen aanspraak planschade Door planologische wijzingen kunnen woningen minder waard worden. Dit moet deugdelijk worden getaxeerd.
# ..... ......