fases col2
fases col3
fases col4
fases col5
fases col6
Beschrijving Het participatieplan is het instrument om samen met de omgeving de proces- en projectparticipatie vast te leggen. In de NWEA gedragscode staat:
“Het participatieplan beschrijft de (bovenwettelijke) participatie:
  • De procesparticipatie (bijvoorbeeld consulterende gesprekken met belanghebbenden, het opzetten van een klankbordgroep, organiseren van discussies, informatieavonden of ontwerpateliers, inrich ten van een goed en transparant systeem voor het behandelen van vragen en klachten)
  • De projectparticipatie (bijvoorbeeld financiële deelneming met aandelen/obligaties, lokaal fonds, omwonendenregeling zoals groene stroom met korting, korting op de energierekening of een andere (financiële) vergoeding, creëren lokale werkgelegenheid).”
In de beleidsvormingsfase wordt eerst vooral het proces vastgelegd: op welke wijze werken omgeving, overheid en eventueel ontwikkelaar samen om tot een concreet windbeleid en windproject te komen. Belangrijk daarbij is om de rol en de zeggenschap van elke partij duidelijk te definiëren. In latere fases – als de ontwikkelaar bekend is – kan ook de projectparticipatie ingevuld worden. Het participatieplan wordt op initiatief van de overheid (in beleidsvormingsfase) en/of ontwikkelaar (hoofdzakelijk in de vergunningverleningsfase) opgesteld in samenspraak met de omgeving. Een participatieplan kan ook in fases verder uitgewerkt en ingevuld worden
Aandachtspunten
  • De omgeving moet daarbij ook echt iets in te brengen / te kiezen hebben en een stem krijgen.
  • Organiseer de omgeving goed voordat een plan wordt opgesteld, zorg dat de verschillende belangen vertegenwoordigd zijn.
  • Onderken dat er twee stakeholders verantwoordelijk zijn voor het participatieplan, namelijk de overheid in de beleidsvormingsfase en de ontwikkelaar vanaf de vergunningverleningsfase. Zorg bij voorkeur voor één participatieplan of, als dat niet haalbaar is, voor twee participatieplannen die naadloos op elkaar aansluiten.
Wetgeving Het participatieplan is niet wettelijk geregeld. De Omgevingswet gaat uit van participatie indien voor een windpark een projectbesluit wordt genomen. Het huidige wetsvoorstel gaat evenwel niet uit van een verplicht participatieplan.
Voorbeeld